trung-tam-phuc-vu-sinh-vien-dai-hoc-hue-to-chuc-doi-thoai-sinh-vien-noi-tru-nam-hoc-2016-2017
     Công tác quản lý sinh viên nội trú của Trung tâm Phục vụ Sinh viên trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả, đảm bảo vấn đề phục vụ sinh viên nội trú và an ninh trường học, góp phần nâng cao hiệu quả về chất lượng giáo dục đào tạo của Đại học Huế. Xem chi tiết...